Meer informatie
Body Village - Body Village | Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bodyvillage


1 Toepassingsgebied
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Bodyvillage verricht voor
de klant, hierna te noemen: deelnemer, met betrekking tot het volgen van Bodytec Training en Groepstraining, en/of andere diensten/activiteiten uit het aanbod van Bodyvillage.
1.2 Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen in de rechtsverhouding tussen Bodyvillage en de deelnemer, maar ook tussen de deelnemer en door Bodyvillage bij de uitvoering van deze
overeenkomst betrokken derden, zoals doch niet beperkt daartoe trainers, begeleiders en consulenten, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van de Bodyvillage zijn directie.

2 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst geldt vanaf het moment dat de door de deelnemer ingevuld en overgedragen
inschrijfformulier door Bodyvillage is ontvangen.

3 Wederzijdse verplichting
3.1 Op Bodyvillage rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de Bodytec Training en Groepstraining, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de trainingen. De inhoud van de tainingen wordt door de trainer bepaald. Bodyvillage voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting.
3.2 De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de trainer zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Bodyvillage aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

4 Trainingsvoorwaarden, lestijden en verhindering
4.1 Er wordt altijd getraind onder begeleiding met een maximaal aantal deelnemers per les. De
trainingstijden worden vastgesteld door Bodyvillage. Tijdens officiële feestdagen is Bodyvillage
gesloten. Bodyvillage behoudt zich het recht tijdens officiële schoolvakanties een aangepast
trainingsrooster te voeren, zonder dat dit zal leiden tot reductie van de rittenkaarten of teruggave.
4.2 De deelnemer wordt verzocht bij verhindering minstens 24 uur vooraf aan de afspraak contact met Bodyvillage op te nemen om de verhindering door te geven. Wanneer dit niet het geval is, worden de kosten van de besproken training bij de deelnemer in rekening gebracht.

5 Prijzen en betaling
5.1 Bodyvillage is gerechtigd prijzen aan te passen. Echter, in geval van een prijsverhoging zullen de overeengekomen prijzen van de afgesproken rittenkaart ten tijde van het sluiten van de overeenkomst worden gehandhaafd. Dit geldt ook voor de openstaande trainingen van de afgesproken rittenkaarten. De prijsverhoging gaat in bij de aanschaf van een nieuwe rittenkaart.
5.2 Betalingen geschieden door middel van directe betaling via de webshop.
Bankgegevens: ING: NL84INGB0007 0849 40 t.n.v. Bodyvillage Rijswijk
6 Aansprakelijkheid
6.1 Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Bodyvillage leidt, dan is die aansprakelijkheid te allen tijden beperkt tot het bedrag dat onder de terzake afgesloten aansprakelijkheidsverzekering is verzekerd, vermeerderd met een eventueel door Bodyvillage onder de verzekeringspolis verschuldigd eigen risico.
6.2 In afwijking van het bepaalde in art. 6.1 sluit Bodyvillage iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit of (in)direct verband houdt:
- met de door of namens de deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige informatie van welke aard dan ook;
- met c.q. is te wijten aan het door de deelnemer niet opvolgen van een mondelinge- of schriftelijke instructie
door of namens Bodyvillage gegeven;
- met dan wel het gevolg is van de lichamelijke- of geestelijke gesteldheid van de deelnemer, voorzover deze door de deelnemer niet aantoonbaar (tijdig) aan Bodyvillage is mede gedeeld;
6.3 Indien er, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Bodyvillage beperkt tot het bedrag dat door Bodyvillage in verband met de betreffende dienst in rekening is gebracht met als maximum €2.000,00, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
6.4 Bodyvillage sluit iedere aansprakelijkheid voor indirect geleden schade, alsmede voor schade door ontvreemding van goederen van deelnemers uitdrukkelijk uit.

7 Contractduur, beëindiging of ontbinding
7.1 1. De overeenkomst tussen Bodyvillage en deelnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
7.2 De abonnementen worden na drie maanden stilzwijgend verlengd met iedere maal één zelfde periode en er wordt een opzegtermijn van één kalendermaand gehanteerd. Opzegging van abonnementen dient schriftelijk te geschieden middels invullen van het Bodyvillage opzegformulier. De 10 creditskaart is maximaal een half jaar geldig. De 20 creditskaart is maximaal een jaar geldig. De 50 creditskaart is maximaal 18 maanden geldig. De 10 rittenkaart voor de groepsles is maximaal een jaar geldig.
7.3 Bodyvillage is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

8 Toepasselijk recht en geschillen
8.1 Op alle overeenkomsten met Bodyvillage is het Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen welk tussen Bodyvillage en de wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van Rechtbank s-Gravenhage, tenzij Bodyvillage ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.
8.3 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van nietnakoming door de wederpartij van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, komen voor rekening van de wederpartij.

9 Slotbepalingen
9.1 Bodyvillage is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel.
9.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.